fbpx

Regulamin sklepu

Sklep internetowy Lisich spraw, działający pod adresem lisiesprawy.pl, prowadzony jest przez firmę Gindie Jacek Gołębiowski, Zwycięstwa 53a/13 44-100, NIP: 9691495628, REGON: 243547470.

Regulamin sklepu:

I Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Umowa sprzedaży zawierana jest między podmiotem składającym zamówienie (Kupujący) a Sprzedającym tj. Gindie Jacek Gołębiowski.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym lub korzystającą z opcji zakupów bez rejestracji. Każdy z Kupujących przez Sklepi Internetowy zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.
 3. Produkty oferowane do sprzedaży są prezentowane na stronie WWW sklepu internetowego wraz z ich opisem – Sprzedający na bieżąco aktualizuje ofertę swoich towarów. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych jak i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad zgonie z przepisami Kodeksu cywilnego w szczególności w zakresie przepisów o rękojmie za wady. Sprzedający zastrzega sobie możliwość sprzedaży produktów używanych, przy czym produkty takie będą odpowiednio opisane i oznaczone.

II Cena produktu oraz realizacja zamówienia

 1. Ceny produktów oferowanych na stronach WWW są wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki – przy czym koszt przesyłki jest szczegółowo wskazany przy potwierdzaniu złożenia zamówienia i doliczony do ogólnej ceny zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony lisiesprawy.pl.  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jak i dokonanie jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiednie opcji przy składaniu zamówienia.
 3. Sprzedający wystawia fakturę VAT dotyczącą zakupionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego, przy składaniu zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 4. Kupujący może wybrać opcję otrzymania faktury elektronicznej na zakupiony produkt. Przez zaznaczenie takiej opcji Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Wybranie opcji przesłania przez Sprzedającego faktury w formie elektronicznej jest jednocześnie uznawana za rezygnację z otrzymywania faktury w formie papierowej, przy czym Sprzedający zastrzega sobie ewentualną możliwość wysłania faktury papierowej pomimo wybrania opcji z fakturą elektroniczną.
 5. Sprzedający przesyłając faktury w formie elektronicznej gwarantuje, że są autentyczne oraz posiadają integralną treść. Faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Zmiana podanego adresu e-mail wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej (na adres sklepu: Gindie Jacek Gołębiowski, Zwycięstwa 53a/13 44-100) lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 6. Kupujący ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia na piśmie na adres: Gindie Jacek Gołębiowski, Zwycięstwa 53a/13 44-100, lub elektronicznie na adres e-mail kontakt@lisiesprawy.pl. W przypadku wycofania zgody Sprzedający traci możliwość wystawiania i doręczania faktur w drodze elektronicznej od momentu, kiedy oświadczenie Kupującego trafiło do niego tak, że mógł się z nim zapoznać.
 7. Sprzedający umożliwia składanie zamówień zarówno poprzez założenie konta w sklepie (rejestracja) jak i złożenie zamówienia bez rejestracji. Kupujący, który dokonał rejestracji konta, otrzymuje na wskazany przy rejestracji adres e-mail link aktywujący konto. Skuteczna rejestracja wymaga wypełnienia wszystkich wymaganych pół w formularzu rejestracyjnym.
 8. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Kupujący:
  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sklepu i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego oraz ewentualnego (po wyrażeniu zgody) informowania o nowych produktach, oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy. Kupujący podaje swoje danego osobowe w formularzu rejestracyjnym dobrowolnie – jednakże podanie ich jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Kupujący zarejestrowany posiada każdoczesny dostęp do swoich danych i ma możliwość ich dowolnego modyfikowania.
  2. powinien zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu
 9. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wskazywane Kupującemu przy pierwszym, po ich wprowadzeniu, zalogowaniu do sklepu internetowego. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez zaznaczenie opcji komunikatu na stronie logowania. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest uważana za wyrejestrowaniem się ze sklepu i likwidacją konta z zastrzeżeniem, że Kupujący uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach/umowach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich zawarcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z sklepu internetowego. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www sklepu. Zamówienia złożone  przed wejściem zmian Regulaminu są prowadzone na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelewem bankowym na konto sklepu,
  2. za pomocą serwisu przelewy24.pl
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie, nie później niż w 2 dni robocze:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem – od chwili dotarcia przelewu Kupującego na konto sklepu.
  2. w przypadku zamówienia płatnych opcją Przelew24 – natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z serwisu o dokonaniu płatności przez Kupującego.
 12. Realizacja zamówienia oznaczonego jako Przedsprzedaż rozpocznie się w terminie podanym przy produkcie. Przy zakupie dwóch lub więcej produktów przedsprzedażowych, zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z najpóźniejszą datą.
 13. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Sposobami dostawy są: Kurier Inpost. Realizacja złożonego przez Kupującego zamówienia odbywa się w okresie od 2-10 dni roboczych, – rzeczywisty czas dostawy zamówienia od zlecenia wysyłki zamówienia przez Sprzedającego do jego dostarczenia do Kupującego, zależny jest od wybranego sposobu dostawy. W szczególnych wypadkach wysyłka zostanie wysłana usługą DPD lub UPS.
 14. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem kontakt@lisiesprawy.pl w terminie 1 dnia od dnia jego złożenia. Jednocześnie każde złożone zamówienie jest ważne przez 10 dni od jego złożenia – w przypadku braku płatności, po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest Kupującemu na wskazany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 15. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane, ale może z niego zrezygnować odmawiając odbioru., w takim przypadku ewentualnie wpłacona kwota pieniężna zwracana jest mu w terminie 10 dni od powzięcia przez Sprzedającego informacji o odmowie odbioru.
 16. Wszelkie uszkodzenia zamówienia mogące wynikać z dostawy, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zamówionego towary, braki ilościowe, niekompletność itd.), zaleca się by Kupujący zgłosił w ciągu 24 godzin od daty odbioru przesyłki (adres do dokonywania zgłoszeń).
 17. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

IV Sprzedaż treści cyfrowych

 1. Sprzedający w swojej ofercie produktów posiada treści cyfrowe przez co należy rozumieć produkty dostarczane jedynie w formie cyfrowej np. poprzez sprzedaż klucza aktywacyjnego do produktu, lub dostarczane na nośniku materialnym takim jak płyty DVD czy CD.
 2. W przypadku zamówienia treści cyfrowej Sprzedający działa jako dystrybutor. Zasady korzystania z treści cyfrowej określa umowa licencyjna zawierana pomiędzy licencjodawcą a Kupującym będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych. Umowa licencyjna o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest w momencie akceptacji jej zawarcia przy instalacji produktu, bądź zgodnie z przepisami polskie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprzedający udostępnia odnośnik (link) do umowy licencyjnej na stronie www opisującej produkt.
 3. Sprzedający zastrzega, że w wypadkach wskazanych w opisie produktu na www będzie działa także jako licencjodawca treści cyfrowych. W takim zakresie warunki korzystania z zakupionego produktu określać będzie umowa licencyjna zawierana między nim a Kupującym – przy czym umowa ta zostanie udostępniona Kupującemu na stronie www produktu.
 4. W przypadku, jeżeli Sprzedający nie jest licencjodawcą o którym mowa w pkt. 15 powyżej, a treść cyfrowa utrwalona jest na nośniku materialnym, Sprzedający odpowiada jedynie za wady fizyczne samego nośnika oraz jego prawidłowe działanie. W takim przypadku Sprzedający nie odpowiada za wady samego oprogramowania i jego prawidłowe działanie – za które to odpowiada licencjodawca.
 5. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 6. W przypadku, gdy Kupujący będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 17 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgonie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 7. Kupującemu konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – zgodnie z art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) .

IV Prawo do odstąpienia od umowy oraz reklamacja

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 rokuo prawach konsumenta  Kupujący może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to, należy złożyć pod adresem kontakt@gindie.pl email wraz z numerem zamówienia a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi, na adres e-mail, przez Sprzedającego w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. Po odstąpieniu od umowy zakupiony przez Kupującego towar należy odesłać na adres: Green Logistics Ul. Łubińska 14 05-532 Łubna +48 667 1000 22 z dopiskiem: Na Magazyn, Gindi
 4. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz proporcjonalnie poniesionych kosztów przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych konto bankowe z którego wykonano transakcje. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i obciążają Kupującego.
 5. Uregulowania określone w pkt 27-30 Regulaminu przysługują wyłącznie Kupującym będącym jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 
 6. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, .Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 7. Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  1. W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, w szczególności dostarczenia uszkodzonego produktu lub braku elementów wchodzących w zakres zamówienia, Kupujący składa reklamację na e-mail kontakt@gindi.pl podając numer zamówienia i dokładnie opisując problem. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni. Dokładną procedurę postępowania w danym przypadku Kupującym otrzyma w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po otrzymaniu przez niego reklamacji.
  2. W przypadku konieczności zwrotu wadliwego  produktu należy wysłać go z powrotem wraz z podaniem kosztu wysyłki.Wraz ze zwrotem kwoty w wysokości ceny zakupionego produktu zwracany jest też koszt dostawy tego produktu jak i jego odesłania.
 8. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny tego samego rodzaju, pełnowartościowy. Kupujący może też, zależenie od swojego wyboru, zażądać zwrotu równowartości ceny produktu, zaakceptować towar po obniżeniu przez Sprzedającego jego ceny, gdzie różnica zostanie Kupującemu zwrócona lub wybrać inny, dostępny w sklepie towar.
 9. Biuro obsługi klienta mieści się na ul. Zwycięstwa 53a/13 44-100, telefon: 792135711, email: kontakt@gindie.pl.